QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

1. Sổ tay đảm bảo chất lượng năm. Xem chi tiết

2. Quy trình đảm bảo chất lượng.

STT

Quy trình

Tên Quy trình

Các Biểu mẫu

01

QT01.PĐT.01

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.   Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

02

QT02.PĐT.02

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh giáo trình đào tạo. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

03

QT03.PĐT.03

Quy trình xét điều kiện dự thi và thi kết thúc  môn học/mô đun.  Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

04

QT04.PĐT.04

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung cấp. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

05

QT05.PĐT.05

Quy trình đánh giá kết quả học tập. Xem chi tiết.

Xem Biểu mẫu

06

QT06.PĐT.06

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học. Xem chi tiết.

Xem Biểu mẫu

07

QT13.PĐT.07

Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

08

QT16.PCT.01

Quy trình tuyển sinh. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

09

QT17.PCT.02

Quy trình khảo sát học sinh sau khi tốt nghiệp.Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

10

QT18.PCT.03

Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu

11

QT19.PCT.04

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện. Xem chi tiết

Xem Biểu mẫu