PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - QUAN H DOANH NGHIỆP

I. Chức năng.

         1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng và công tác quản lý học sinh trong trường và công tác chủ nhiệm.

         2. Phối hợp với Đoàn trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh nhà trường.

         3. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm, phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Quản lý hồ sơ học sinh từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp đúng quy định của pháp luật.

         4. Kết hợp với phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị thực hiện chính sách
học bổng học sinh.

         5. Quan hệ, kết nối với các doanh nghiệp tổ chức cung cấp thông tin thị trường lao động và việc làm cho học sinh.

II. Nhiệm vụ:

         1. Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào nhập học đúng nguyên tắc,
thủ tục. Thực hiện các công việc đầu khóa: tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục tư
tưởng, tổ chức học tập nội quy, quy chế, học tập
truyền thống nhà trường, giới
thiệu chế độ chính sách liên quan đến học sinh vào đầu năm học.

         2. Tổng hợp, thống kê, báo cáo đnh kỳ và đột xuất về công tác tuyển sinh
theo yêu cầu của Sở, của cơ quan quản lý cấp trên và của Ban giám hiệu. Tổ chức
khám sức khỏe cho học sinh đầu khóa học.

         3. Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp.

         4. Phối hp với phòng Đào tạo và các khoa dạy nghề nhận xét, đánh giá kết
quả học tập, tư cách đạo đức, rèn luyện của học sinh. Tham gia t
chức cho học
sinh thi học kì, thi hết môn, thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp.

         5. Tổ chức quản lí đời sống tinh thần của học sinh. Giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục ngoại khóa, pháp luật, vui chơi,
giải
trí khác cho học sinh.

         6. Kết hợp với phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị thực hiện chế độ
chính sách của nh
à nước theo quy định đối với học sinh về học bổng, học phí, bảo
hiểm. Thực hiện thủ tục, hỗ trợ cho học sinh vay ngân hàng chính sách xã hội và
các chế độ khác có liên quan đến học sinh trong học tập.

         7. Xây dựng kế hoạch và phối hp với các ngành, các cấp chính quyền địa
phương nơi trường
đang đóng nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Giải quyết kịp thời các vụ việc, các vấn đề liên quan đến học sinh. Hướng
dẫn học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế
của nhà trường. Tổ chức quản lý tốt học sinh nội
trú và ngoại trú.

         8. Phối hp với các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết mọi
đơn từ, khiếu nại của học sinh và những đơn khiếu nại của phụ huynh liên quan
đến học sinh đang học tại trường.

         9. Quản lý hồ sơ học sinh hệ trung cấp trong toàn trường. Thường xuyên rút
kinh nghiệm, đổi mới công tác học si
nh phù hợp với quy mô và từng giai đoạn phát
triển của trường.

         10. Định kỳ tổ chức buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp và học sinh các lớp nghề để giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

         11. Cấp giấy xác nhận cho học sinh bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự.

         12. Biểu dương, khen thưởng học sinh thành tích cao trong hoc tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động xã hội. Đề xuất xử lí kỷ luật đối với học sinh vi phạm pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường.

         13. Chủ trì các hoạt động phối hợp quản lý học sinh với các đơn vị, tổ chức đoàn thể  có liên quan.

         14. Tổng hợp tình hình chấp hành nội quy, quy chế học tập của học sinh và tổ chức, nhận xét, đánh giá trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần.

         15. Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên văn phòng.