• Trương Hoàng Rõ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Khoa
  • Điện thoại:
   0963621894
  • Email:
   ro_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Trần Quang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0939969686
  • Email:
   long_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Võ Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0978339669
  • Email:
   tran_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Lê văn Trẻo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377366321
  • Email:
   cheo_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Trần Văn Tốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973965315
  • Email:
   tot_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Chu Vĩnh Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985464546
  • Email:
   phu_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Châu Nguyệt Tú Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979199159
  • Email:
   mien_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Mai Thị Ngọc Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949620862
  • Email:
   tuyen_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Sơn Kim Thai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0363891279
  • Email:
   thai0103.2010@gmail.com
 • Khưu Mỹ Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   0907781102
  • Email:
   trinh_gdtxtt@angiang.edu.vn