Thông tin chi tiết:
Dương Văn Phim
Họ và tên Dương Văn Phim
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Điện thoại 0369666454
Email duongvanphim9th@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách