1. Đảng ủy – Ban thường vụ

 Cao Văn Thích – Bí thư Đảng ủy

 Lê Minh Nhựt – Phó Bí thư Đảng ủy

 Nguyễn Thị Khánh băng - Ủy viên

2. Ban giám hiệu

 Cao Văn Thích – Hiệu trưởng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0913797199

Email: cvthich1966@gmail.com; cvthich@angiang.gov.vn

 Lê Minh Nhựt – Phó Hiệu trưởng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0918054740

Email: leminhnhut66@gmail.com

Nguyễn Thị Khánh băng - Phó Hiệu trưởng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: khanhbangtcn@gmail.com