Cơ-Điện
TT Mã trường Lĩnh vực Tên đề tài Tóm tắt nội dung
(khoảng 3 dòng)
Lợi ích KT-XH thu được (1-2 dòng) Ông/Bà Họ tên người viết sáng kiến Chức vụ Đơn vị Điểm Minh chứng
Không có dữ liệu