QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

1. Sổ tay đảm bảo chất lượng năm. Xem chi tiết

2. Quy trình đảm bảo chất lượng.

TT

Quy trình

Tên Quy trình

Các Biểu mẫu

01

QT01.PĐT.01

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.   Xem chi tiết

Download

 

02

QT02.PĐT.02

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh giáo trình đào tạo. Xem chi tiết

Download

 

03

QT03.PĐT.03

Quy trình xét điều kiện dự thi và thi kết thúc  môn học/mô đun.  Xem chi tiết

Download

 

04

QT04.PĐT.04

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung cấp. Xem chi tiết

Download

 

05

QT05.PĐT.05

Quy trình đánh giá kết quả học tập. Xem chi tiết.

Download

 

06

QT06.PĐT.06

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học. Xem chi tiết.

Download

 

07

QT09.PTH.02

Quy trình Quy hoạch cán bộ quản lý

Xem chi tiết

08

QT10.PTH.03

Quy trình Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương.

Xem chi tiết

09

QT11.PTH.04

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động.

Xem chi tiết

10

QT13.PTH.06

Quy trình Bảo trì, bồi dưỡng thiết bị.

Xem chi tiết

11

QT14.PTH.07

Quy trình Quản lý xưởng thực hành, phòng lý thuyết.

Xem chi tiết

12

QT15.PTH.08

Quy trình Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Xem chi tiết

13

QT13.PĐT.07

Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi. Xem chi tiết

Download

14

QT16.PCT.01

Quy trình tuyển sinh. Xem chi tiết

Download

15

QT17.PCT.02

Quy trình khảo sát học sinh sau khi tốt nghiệp.Xem chi tiết

Download

16

QT18.PCT.03

Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Xem chi tiết

Download

17

QT19.PCT.04

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện. Xem chi tiết

Download