SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP - TÀI CHÍNH - THIẾT BỊ

THÔNG TIN NHÂN SỰ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐT

EMAIL

1

Thị Thu

Trưởng phòng

ĐH Kế toán doanh nghiệp

0859611611

0931616811

vothithu1987@gmail.com

2

Chau Chhane

P.Trưởng phòng

Sư phạm giáo dục chính trị

0363386155

chauchhane@gmail.com

3

Dương Kim Thoa

 

P.Trưởng phòng

ĐH kế toán hành chính sự nghiệp

0373151616

thoa-gdtxtt@gmail.com

4

Néang Cung Chanh Đa

Chuyên viên

Sư phạm vật lý

0888035532

cungchanhda.tcn@gmail.com

5

Hoa Thị Trúc Giang

Chuyên viên

ĐH tài chính ngân hàng

0937790090

trucgiang070287@gmail.com

6

Chau Kim Siên

Thủ quỹ

Cử nhân Luật

0362299990

0979895299

siensiensien85@yahoo.com

7

Chau Phương

Giáo viên

CĐ Công nghệ kỹ thuật điện

0377766441

chauphuong113@gmail.com

8

Huỳnh Thanh Thùy

Văn thư

lập trình máy tính

0984828242

thanhthuy88.tcn@gmail.com

9

Phạm Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

Cử nhân Luật

0988047063

kimngoctcn@gmail.com

10

Chau Prós

Bảo vệ

 

0369462427

 

11

Thạch Mạnh

Bảo vệ

 

0939121487