CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

PHÒNG TỔNG HỢP - TÀI CHÍNH - THIẾT BỊ

I. Chức năng.

          1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy và nhân sự; chế độ, chính
sách, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác bảo vệ
chính trị nội bộ
.

          2. Thực hiện công tác hành chính- tổng hợp, văn thư, lưu trữ; lễ tân; công tác
bảo vệ an ninh ứật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được
giao.

          3. Công tác quản lý, điều hành hoạt động tài chánh và chế độ kế toán. Sử
dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí của ứường theo các chế độ quy định
hiện hành của Nhà nước.

          4. Quản lý, phân phối các loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị phục vụ đào tạo và thực hành nghề. Lập kế hoạch mua sắm, nâng cấp trang thiết bị dạy học hệ Giáo
dục thường xuyên từ các nguồn kinh phí được cấp.

          5. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị,
vật tư kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của trường.

          6. Tổ chức các dịch vụ sản xuất trong và ngoài nhà trường.

 II. Nhiệm vụ. 

          1. Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch các mặt hoạt động của trường và định mức
trong quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng và thực hiện các
kế hoạch tài chánh ngắn
hạn, trung hạn và dài hạn về đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên, xây dựng cơ
bản, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu khoa học và các chương trình mục tiêu
khác.

          2. Thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách, quy định của Nhà
nước về tài chánh, kế toán có liên quan đến chỉnh sách học bổng học sinh và chế
độ của giáo viên.

          3. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh
phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ ngoài ngân sách hàng năm theo quy định
tài chánh - kế toán và mục lục ngân sách Nhà nước.

          4. Kết hợp với phòng công tác học sinh - quan hệ doanh nghiệp cấp phát kịp
thời chính sách học bổng và các khoản phụ cấp khác của học sinh.

          5. Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị thực hiện các khoản chi phục
vụ cho công tác giảng dạy, chế độ tiền thưởng đúng quy định. Tham m
ưu cho Ban
giám hiệu thực hiện kế hoạch tăng nguồn thu hàng năm cho trường.

          6. Phân bổ kinh phí hoạt động trên cơ sở dự toán của các đơn vị trực thuộc
trường. Đảm bảo mọi hoạt động tài chánh của nhà trường được công khai, minh
bạch, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật.

          7. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán và đề xuất các nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chánh nội bộ trong trường.

          8. Xây dựng các định mức thu, chi thống nhất trong toàn trường đúng với quy định của Nhà nước. Đầu mối trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trường trong từng giai đoạn.

          9. Thực hiện chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ, trực đêm nội trú và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên, lao động hợp đồng theo thời vụ và tất cả các khoản chi khác cho cán bộ, giáo viên, lao động hợp đồng theo thời vụ và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiêm cức khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề của trường theo đúng các quy định hiện hành.

          10. Hướng dẫn các đơn vị, phòng và cá nhân tuân thủ đúng các trình tự chế độ kế toán, thủ tục chi tiêu tài chánh và các quy định về chứng từ tài chánh.

          11. Phổ biến các văn bản nhà nước về quản lý tài chánh. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chánh đối với các bộ phận có hoạt động thu chi tài chánh và sử dụng ngân sách.

          12. Giám sát việc sử dụng kinh phí trong việc mua sắm trang bị vật tư, thiết bị đào tạo nghề, tài sản,... phục vụ cho hoạt động của trường.

          13. Lập sổ quản lý, theo dõi hồ sơ nhập và xuất tài sản, thiết bị, văn phòng phẩm,.. của toàn trường. Kịp thời phát hiện và đấu tranh khắc phục những vướng mắc, những sai sót trong lĩnh vực tài chánh của cá nhân, đơn vị trong trường.

          14. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chánh, tài sản của trường.

          15. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chánh theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, cập nhật, lưu trữ các chứng từ văn bản gốc trong thanh quyết toán để phục vụ cho công tác kiểm tra tài chánh được thuận lợi đúng theo quy định của pháp luật về kế toán.

          16. Kiểm tra việc sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong nhà trường. Kiểm soát tất cả các văn bản chứng từ thu, chi đảm bảo đúng theo nguyên tắc, đúng pháp luật tước khi trình HIệu trưởng ký.

          17. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội đồng thanh lý tài sản, thiết bị, máy móc,.. đã hư hỏng không còn sử dụng được, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị dạy nghề theo quy định của nhà nước. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

          18. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm học và kế hoạch, chương trình công
tác tuần, tháng, quý của trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu về tổ chức bộ máy
nhân sự của trường.

          19. Lập kế hoạch biên chế, nhân sự trong từng năm học; đề xuất định biên,
tuyển dụng, sắp xếp, điều động và thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, giáo
viên, nhân viên của trường theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thư
ơng binh và Xã
hội An Giang.

          20. Phối hp với các phòng, khoa kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng
viên chức trong toàn trường.

          21. Tham mưu, đề xuất việc bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc trường, quy hoạch phát
triển đội ngũ cán bộ, viên chức. Phối hp với
các đơn vị trực thuộc trường xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy
định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu của các giai
đoạn phát triển trường.

          22. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên
chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng chuyển ngạch cán bộ, giáo
viên; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, bảo hiểm tai nạn con người.

          23. Phối hợp thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, giáo viên, viên chức hàng
năm. Đầu mối đề nghị xét các danh hiệu do nhà nước quy định.

          24. Thường trực các hội đồng: lương, tuyển dụng, nâng ngạch, thi đua khen
thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức.

          25. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt kịp thời tình hình tư
tưởng của cán bộ, giáo viên, viên chức để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế
hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường
lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước.

          26. Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ,
giáo viên, nhân viên: h
p đồng, chuyển đến, thôi việc và chuyển công tác.

          27. Phối hp với phòng Đào tạơ quản lý việc ký kết hợp đồng thỉnh giảng
và tham gia các hoạt động đào tạo giữa các đơn vị trực thuộc trường với các cá
nhân tổ chức bên ngoài; cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy,
làm việc bên ngoài trường.

          28. Giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án hp tác của trường;
giám sát hoạt động dịch vụ, lao động sản xuất của các đơn vị trực thuộc trường.

          29. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chánh, văn thư, lưu trữ, báo cáo thống kê và công tác pháp chế. Nhận, phân loại vào sổ lưu các công văn, thư, tài liệu từ các đơn vị trong và ngoài nhà trường gửi về, trình Hiệu trưởng xử lý kịp thời và chuyển đến các đơn vị có chức năng thực hiện và đôn đốc tiến độ thực hiện.

          30. Lưu trữ bản gốc các loại công văn đi và đến của nhà trường và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật. Đóng dấu các văn bằng, chứng chỉ phục vụ đào tạo nghề cho tất cả các hệ và các văn bản hành chính khác.

          31. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, giáo viên, công chức. Sao y, sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.

          32. Kiểm tra phân loại tờ trình, quyết định,.. của đơn vị và cá nhân trong trường trước khi đóng dấu. Chịu trách nhiệm về thể thức của các văn bản và các quy định về thủ tục hành chính trong phạm vi toàn trường.

          33. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp chương trình công tác tuần, tháng. Lập lịch công tá tuần, tháng, ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban giám hiệu; ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp cấp trường. Thực hiện các báo cáo tháng, quý, sơ kết, tổng kết năm học và báo cáo đột xuất.

          34. Tập hợp thông tin về mọi mặt hoạt động của các đơn vị thuộc trường, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác tuần, hàng tháng, học kì; kịp thời phát hiện các khâu ách tắc trong công tác giữa các đơn vị, đề xuất với Ban giám hiệu các biên pháp khắc phục.

          35. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân. Đầu mối giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách (kể cả giáo viên thỉnh giảng) trong thời gian công tác tại trường theo quy định.

          36. Phối hợp với công đoàn trường thực hiện công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm và các hội nghị do trường tổ chức.

          37. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường. Quản lý nhiên liệu, giám sát mua sắm và duy tu xe ô tô của trường.

          38. Phối hợp với phòng công tác học sinh - quan hệ doanh nghiệp và các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên trường.

          39. Giúp hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

          40. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng làm việc của Ban giám hiệu và trong khuôn viên trường. Tổ chức chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên trường.

          41. Quản lý và vận hành hệ thống điện, nước trong trường, có kế hoạch bảo
dưỡng, sửa chữa định kỳ: hệ thống điện, nước, trang thiết bị xưởng trường, thiết bị
khôi hành chánh, đường nội bộ, sân bãi, tường rào bảo vệ, nhà công vụ, ký túc xá
và các công trình khác
.

          42. Phối hợp vói các đơn vị xây dựng phương án phòng chống lụt bão,
phòng cháy chữa cháy và bảo hộ an toàn lao động. Đầu mối bảo tr
ì, sửa chữa, mua
s
m, cp phát các loại thiết bị tin học, nguyên liệu thực hành nghề và thiết bị
phòng cháy chữa cháy của trường.

          43. Xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của
nhà trường và giám sát việc thực hiện của các đ
ơn vị.

          44. Phối hp với các khoa dạy nghề tổ chức tiếp nhận bàn giao các thiết bị
đào tạo nghê. Thực hiện dán Decan các thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình
mục tiêu quốc gia.

          45. Lưu trữ các hồ sơ, văn bản liên quan về đất đai, các dự án xây dựng, đầu
tư mua sắm thiết bị đào tạo nghề, khối phòng học lý thuyết, xưởng trường, khối
hành chánh, ký túc xá và các công trình khác của trường.

          46. Phối hp và hướng dẫn các đơn vị thuộc trường kiểm kê tài sản. Thực
hiện việc ki
m kê, phân loại tài sản, thiết bị, vật tư,.. của trường theo định kì: 6
tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban giám hiệu trường.

          47. Quản trị mạng và website của trường, đầu mối việc cập nhật thông tin
nội bộ trên website của trường sau khi đã được ban giám hiệu duyệt nội dung.

          48. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên
và nhân viên nhà trường

          49. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.