Số TT

Chương trình khung các nghề đào tạo

`1

Bảo vệ thực vật

2

Trồng trọt bảo vệ thực vật

3

điện nông thôn

4

Hàn

5

Điện công nghiệp

6

Công nghệ ô

 

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy của Khoa