CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

KHOA CƠ ĐIỆN – NÔNG NGHIỆP

 

          I. Chức năng:

         1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu
khoa học thuộc các chuyên ngành của khoa. Quản lý công tác đào tạo nghề và quản lý học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

         2. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo các nghề trình độ
trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho từng khóa học.

         3. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, hướng dẫn học sinh thực tập và các hoạt
động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy và đào tạo hàng năm
của trường.

          II. Nhiệm vụ:

         1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm của khoa.

         2. Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát
triển đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học và quản lý khoa.

         3. Đào tạo các nghề trình độ trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên
cho từng năm học.

         4. Thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo nghề trình
hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình.

         5. Tổ chức, thực hiện và quản lý quá trình đào tạo; các hoạt động giáo dục
khác theo sự phân công của Hiệu trưởng trong chương trình và kế hoạch chung của
trường.

         6. Quản lý, điều hành, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường trong hoạt
động đào tạo nghề. Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo
các nghề trình độ trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho trong năm học.

         7. Cập nhật lập thời chương trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo nghề
do khoa phụ trách. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học
phù hợp với đặc thù của đối tượng học sinh dân tộc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
chuẩn đầu ra của từng nghề.

         8. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển khoa theo mục tiêu nâng cao chất
lượng đào tạo. Phối hợp với phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị lập kế hoạch tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
thuộc khoa, tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch bổ sung giáo viên đào tạo nghề
cho từng bộ môn hàng năm.

         9. Quản lý, phân công nhiệm vụ của giáo viên thuộc khoa. Phân định các
giới hạn yề phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các modul, học phan
thuộc khoa. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo
của từng chuyên đề. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo và đảm bảo
chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong khoa.

         10. Phối hợp với phòng Công tác học sinh - Quan hệ doanh nghiệp tham gia

quản lý, giáo dục học sinh các lớp nghề thuộc trách nhiệm và thẩm quyền quản lý.

         11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tướng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, học sinh.

         12. Tổ chức triển khai các quy định, quy chế về đào tạo các môn nghề. Phối
hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập các
môn nghề của học sinh trong quá trình đào tạo đúng theo các quy định của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.

         13. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo chuyên đề. Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.

         14. Xây dựng kế hoạch dự giờ trong từng học kỳ và kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp của giáo viên trong khoa. Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch dự giờ và thực tập tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

         15. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề tài khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật làm các mô hình học cụ ứng dụng vào quá trình đào tạo nghề. Hướng ân học sinh nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tac đào tạo nghề theo
nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

         16. Phối hợp với phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị và các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, sản xuất tạo nguồn thu.

         17. Phối hợp với các đơn vị thực hiện thi kết thúc môn học và thi tốt nghiệp
các khóa nghề thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường.

         18. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ, bài thi kết thúc môn học, môđun theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho học sinh thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp. Quản lý các tư liệu, tài liệu, học liệu
chuyên ngành của khoa.

         19. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng và kỷ luật lao động theo quy định chung của nhà trường. Tham gia công tác tuyển sinh và đề xuất
mở rộng nghề đào tạo.

         20. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà
nước và của trường. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

         21. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo nghề, thực hành,
thực tập. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường thực hiện các công việc phát
sinh trong quá trình hoạt động của khoa.

         22. Phối hợp với phòng Công tác học sinh - Quan hệ doanh nghiệp thực hiện
các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của khoa
được Hiệu trưởng phân công.

         23. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và kịp thời theo quy định và các
nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.