Biểu mẫu cho Giáo viên:

STTClick chọn Biểu mẫu cần tải
1MẪU SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT.docx
2 MẪU SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH.docx
3MẪU SỔ GIÁO ÁN TÍCH HỢP.docx
4MẪU KÊ GIỜ.xlsx
5MẪU KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN.xls
6 PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY.xlsx
7MẪU SỔ TAY GIÁO VIÊN.docx
8 MẪU PHIẾU KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC-MÔ ĐUN.docx
9MẪU THỜI KHÓA BIỂU.xlsx
10 MẪU BIÊN BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY.doc
11 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT.doc
12 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH.doc
13 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG DẠY TÍCH HỢP.doc
14 MẪU PHIẾU DỰ GIỜ GIÁO VIÊN DẠY VĂN HÓA.doc
15 MẪU ĐỀ THI.rar
16 MẪU BIEN BAN THONG NHAT DE THI VA DAP AN-TH.doc
17 MẪU DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - MÔ ĐUN.xlsx
18MẪU DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - MÔ ĐUN.xlsx
19MẪU DANH SÁCH THAM GIA KỲ THI PHỤ.xlsx
20MẪU DANH SÁCH HỌC SINH HỌC LẠI.xlsx
21 MẪU DANH SÁCH GHI TÊN DỰ THI - ĐIỂM THI.xlsx
22 MẪU PHIẾU CHẤM THI.doc
23 MẪU PHIẾU THỐNG NHẤT KẾT QUẢ CHẤM THI.doc
24 MẪU HỒ SƠ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP.rar
25 MẪU HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.rar
26 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.doc
27MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO.doc
28MẪU TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO.xlsx
29 MẪU SỔ LÊN LỚP.docx

 

Các biểu mẫu cho học sinh:

STTClick chọn biểu mẫu cần tải
1MẪU ĐƠN XIN NGHỈ HỌC BẢO LƯU.doc
2MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI SAU KHI HÉT THỜI GIAN NGHỈ BẢO LƯU.doc
3 PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRUNG CẤP.docx
4MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP.doc
5ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO TỐT NGHIỆP.doc