• Phạm Trần Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917892775
  • Email:
   quanmattran@gmail.com
 • Cao Thị Phương Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0333519219
  • Email:
   caothanh.tcn@gmail.com
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttphuong45@gmail.com
 • Phạm Chí Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919909676
  • Email:
   chidanh1978@gmail.com
 • Thị Mỹ Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985815807
  • Email:
   mynhung165@gmail.com
 • Neáng Kim Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944220188
  • Email:
   kimsangtcn@gmail.com
 • Trịnh Ngọc Mị Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn giáo viên
  • Điện thoại:
   0965030579
  • Email:
   trinhngocmidu90@gmail.com
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917569917
  • Email:
   ttphuong45@gmail.com