Thạc sĩ CAO VĂN THÍCH

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

Email: cvthich1966@gmail.com

Điện thoại: 0913.797.199

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo điều 10 quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

- Công tác tài chính, tài sản của nhà trường và các dự án.

- Công tác tuyển sinh.

- Công tác liên kết đào tạo.

- Công tác quan hệ với các sở ngành, địa phương.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Tổng hợp – Tài chính – Thiết bị.

 

CN. LÊ MINH NHỰT

Phó Hiệu trưởng 
Phó Bí Thư Đảng ủy

Email: leminhnhut66@gmail.com

Điện thoại: 0918.054.740

 

Phụ trách công tác: Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh.Chính trị tư tưởng và công tác quản lý học sinh; Cơ sở vật chất; Trang thiết bị; Xây dựng; Phòng cháy chữa cháy; Cảnh quan nhà trường; Ký túc xá và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Công tác Học sinh – Quan hệ doanh nghiệp

 

CN. NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG

Phó Hiệu trưởng

UV. Ban thường vụ Đảng ủy

Email: khanhbangtcn@gmail.com

Điện thoại:

 

Phụ trách công tác: Công tác đào tạo chính quy và thường xuyên; Công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; Công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Đào tạo

- Các khoa: Công nghệ thông tin; Cơ điện – Nông nghiệp; Bộ môn chung.